Regulamin

Regulamin Sklepu Stalbudmarket z dnia 25 grudnia 2014r

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego „ Stalbudmarket” . ( zwanego dalej „Sklepem ” jest:

Stalbud Sp. Z O.O. , ul. Spalska 26/28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

NIP: 773-23-02-879 

REGON: 592283953

KRS: 0000208853

(zwana w następnych punktach Sprzedawcą)

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Złożenie zamówienia w Sklepie Stalbudmarket oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień na Towary,

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

c) procedurę reklamacyjną

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Stalbudmarket nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która ukończyła lat 18 i która zapoznała się z niniejszym regulaminem. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie Stalbudmarket jest realizowana jedynie na terytorium Polski, z zastrzeżeniem postanowień punktu III podpunktu 3 i 4 Regulaminu.
 3. Zamówienie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko Zamawiającego,
 2. dokładny adres Zamawiającego oraz adres na który ma zostać dostarczony Towar,
 3. adres e-mail Zamawiającego oraz nr telefonu Zamawiającego,
 4. dokładne dane dotyczące przedmiotu zamówienia z podaniem ilości, rodzaju oraz nazwy Towaru,
 5. wybór formy płatności,
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podanie w Zamówieniu prawdziwych danych osobowych.
 2. Zamówienia są przyjmowane codziennie przez 7 dni w tygodniu.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w razie :

a) nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia Zamówienia,

b) braku możliwości potwierdzenia lub weryfikacji przez Sklep Zamówienia wynikającego z winy Zamawiającego (błędny numer telefonu ),

c) braku odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail przez Sklep w terminie 3 dni od jej wysłania.

d) złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

 1. W razie anulowania Zamówienia dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

 

 1. Po otrzymaniu zamówienia Sklep weryfikuje czy Towar znajduje się w magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną ( e-mail ) w ciągu 24 godzin od daty otrzymania Zamówienia. W razie złożenia zamówienia w dni wolne od pracy bądź w sobotę lub niedzielę powyższy termin rozpoczyna swój bieg w pierwszym następującym po tym dniu/dniach dniu roboczym. W przypadku, gdy wybrany Towar jest nieodstępny albo zachodzi inna przeszkoda w realizacji zamówienia, Sklep niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego.
 2. Potwierdzenie dostępności Towaru przesyłane przez Sklep zawiera rodzaj, ilość oraz cenę zamawianych towarów, kalkulację kosztów dostawy oraz w razie wyboru opcji płatności za pobraniem wyliczenie wysokości zaliczki wg. zasad określonych w pkt III podpunkt I b) Regulaminu, adres dostawy, przewidywany termin realizacji zamówienia. Potwierdzenie to jest przesyłane na adres e-mail podany w Zamówieniu.

 

 1. Potwierdzenie spełniające w/w warunki stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Z chwilą wysłania potwierdzenia przez Sklep zamówione Towary podlegają rezerwacji do momentu uznania przez rachunek bankowy Sklepu wpłaty ceny wraz z kosztami transportu albo zaliczki obliczonej wg. zasad określonych w pkt III podpunkt I b) regulaminu, jednakże nie dłużej niż przez 3 dni robocze od wysłania potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.
 3. Każde zamówienie składane w Sklepie Stalbudmarket potwierdzone drogą elektroniczną przez Sklep w sposób opisany w pkt 6 i 7 musi zostać następnie potwierdzone przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu.
 4. Z chwila otrzymania przez Sklep od Zamawiającego potwierdzenia o którym mowa w punkcie poprzednim następuje zawarcie umowy sprzedaży. Do chwili uznania przez rachunek bankowy Sklepu wpłaty całości ceny wraz z kosztami dostawy ( w razie wyboru opcji płatności przelewem ) albo uiszczenia zaliczki obliczonej wg. zasad określonych w pkt III podpunkt I b) regulaminu Sklep wstrzymuje się z przygotowaniem i dostawą przedmiotu sprzedaży. .
 5. Po upływie 3 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w razie braku otrzymania przez Sklep drogą elektroniczną ( e-mail ) potwierdzenia Zamawiającego oferta przestaje obowiązywać i nie dochodzi do zawarcia umowy.
 6. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia warunków realizacji zamówienia, w tym ustalenia, że Sklep przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania drogą elektroniczną /e-mail/ lub fax. elektronicznego potwierdzenia dowodu wpłaty ceny wraz z kosztami transportu bądź zaliczki obliczonej wg. zasad określonych w pkt III podpunkt I b) regulaminu. Indywidualne uzgodnienia zmieniające postanowienia niniejszego regulaminu stają się integralną częścią umowy sprzedaży i wiążą strony jedynie jeżeli obie strony złożą w sposób wyraźny zgodne oświadczenie woli w tym przedmiocie w korespondencji e-mail.
 7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualnie indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą o których mowa w pkt 13 regulaminu.
 8. Towary objęte Zamówieniem są dostarczane Nabywcy przez Sklep .Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia i zostaje dostarczona korespondencyjnie , pocztą.
 9. Ceny towarów zawierają podatek VAT – są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia. Ceny dotyczą wyłącznie sklepu internetowego.
 10. Ceny towarów w Sklepie Stalbudmarket mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie ceny Zamawiający jest informowany droga e-mail. Zmiana ceny przez Sklep może nastąpić aż do czasu zawarcia umowy.
 11. Po zawarciu umowy zmiana cen jest niedopuszczalna.
 12. Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy nie wpłynie na rachunek bankowy Sklepu całość ceny wraz z kosztami dostawy ( w razie wyboru opcji płatności przelewem ) albo zaliczka obliczonej wg. zasad określonych w pkt III podpunkt I b) regulaminu ( w razie wyboru opcji płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru). Sprzedawca może skorzystać z tego prawa w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy.
 13. Na terenie Polski Sprzedawca wysyła Towar w ciągu 3-5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty .

 

III. WYSYŁKA TOWARU I JEJ KOSZT.

 

 1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:

a) przelewem bankowym na poniższy rachunek bankowy Sklepu :

 1. Credit Agricole Bank Polska S.A. 48 1940 1076 3122 0468 0000 0000

b) przedpłata i pobranie przy odbiorze Towaru jeżeli dostawa realizowana jest na adres Nabywcy. Warunkiem skorzystania z tej formy płatności jest odnotowanie na rachunku bankowym sklepu przelewu na kwotę wskazaną przez Sklep w potwierdzeniu zamówienia obliczoną zależnie od wagi przesyłki.

 

 

 1. W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody w drodze indywidualnych uzgodnień na dostarczenie Towaru poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostępna dla Zamawiającego jest jedynie forma płatności przelewem na rachunek Sklepu. W/w stawki dostawy nie obowiązują. Sprzedawca każdorazowo indywidualnie przeliczy potwierdzając Zamówienie koszt dostawy. Przy ustaleniu kosztów dostawy uwzględnia się m.in. kraj do którego ma zostać dostarczony Towar Nabywcy, zmiany kursu walut, wagę towaru, odległość w kilometrach, koszty odprawy celnej eksportowej,odprawy celnej importowej oraz inne koszty naliczane przez przewoźnika.
 2. Po przesłaniu do klienta pełnej informacji dotyczącej kosztów takiego transportu i jego akceptacji potwierdzonej drogą e-mailową oraz wykonania przez Nabywc przelewu całej należności na rachunek bankowy Sklepu tj. ceny oraz kosztów dostawy wyliczonych wg. pkt III podpunkt 3 wysyłka będzie realizowana.

 

III. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. W oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”), Nabywcy który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.
  NOWE PRZEPISY :
  a.Masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
  b.Możesz poinformować sprzedającego  o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając  formularz online lub składając oświadczenie na piśmie.
  c.Masz 12 miesięcy na zwrot towaru jeśli sprzedający nie poinformował Cię o możliwości jego zwrotu. Jeżeli  jednak zostaniesz poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Tobie informacji o tym prawie.
  d.Sprzedający musi zwrócić Ci koszty przesyłki, jakie poniosłeś w związku wysłaniem zakupionego towaru do Ciebie,  jednak jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Wszystkie produkty znajdujace się w ofercie sklepu internetowego są ściagane od producentów z fabryk pod zamówienie klienta które wpływa drogą internetową i nie podlegają zwrotom i wymianą na inne.( podane stany ilościowe produktów w naszej ofercie są stanami producentów.)

 1. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego
 2. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym. Po upływie w/w terminu towar nie zostanie przyjęty.
 3. Zwracany Towar musi zostać dostarczony przez Nabywcę osobiście bądź za pośrednictwem Firmy transportowej. Zwracany przez Nabywcę (będącego konsumentem) Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 4. Koszt dostarczenia lub odesłania towaru ponosi wyłącznie Nabywca. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych licząc od otrzymania przez Sklep zwróconego towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Nabywcę.
 5. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem pod rygorem bezskuteczności zwrotu i odmowy odbioru Towaru przez Sklep.
 6. Z praw określonych w pkt III Regulaminu skorzystać może jedynie Konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.

 

IV. REKLAMACJE, UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO W RAZIE STWIERDZENIA WAD TOWARU BĄDŹ USZKODZENIA PRZESYŁKI

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia,w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. W razie naruszenia przez Nabywcę powyższego obowiązku późniejsza reklamacja Towaru nie zostanie uwzględniona.
 3. Po otrzymaniu przesyłki Nabywca ma obowiązek dokładnie obejrzeć płytki. Jeśli nie jest to możliwe przed odebraniem przesyłki bądź przy obecności Kuriera Nabywca ma obowiązek wpisać w liście przewozowym „kwituję odbiór towaru bez sprawdzenia” zachowując kopię tego dokumentu który jest podstawą do reklamacji w przypadku uszkodzeń towaru w czasie transportu.Następnie sprawdzić dokładnie Towar i powiadomić Sklep o ewentualnym uszkodzeniu Towaru w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania przesyłki. Po upływie tego czasu reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych płytek nie będą uwzględniane.
 4. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę niezwłocznie oraz zażądać spisania stosownego protokołu.
 5. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
 6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 7. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon Nabywcy. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu Towaru prosimy kierować bezpośrednio do producenta, adresy kontaktowe umieszczane są zawsze na opakowaniach towarów.
 8. Wszystkie towary zakupione w sklepie Stalbudmarket są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.
 9. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się nieznacznie od produktów prezentowanych na zdjęciach umieszczonych w sklepie internetowym. Różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta, ustawień monitora bądź z obróbki technicznej fotografii. Nieznaczne różnice w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi – nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.
 10. Opisy pochodzące ze stron dystrybutora mogą zawierać błędy. Jeśli zauważa Państwo błędy w opisie prosimy o poinformowanie o tym Sklepu wysyłając e-maila na adres : sklep@stalbudmarket.pl
 11. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni wymieniony na wolny od wad towar dostarczy Nabywcy na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów bądź jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu wymiany w odpowiednim czasie Nabywca ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy wady Towaru są nieistotne. W razie odstąpienia od umowy przez Nabywcę Sklep zwraca Nabywcy uiszczoną cenę oraz koszty dostawy. Zwrot w/w kosztów może nastąpić wg. wyboru Nabywcy przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Złożenie zamówienia w sklepie Stalbudmarket oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru przez klienta zwrot przedpłaty zostanie pomniejszony o koszt transportu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe podane przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia. Firma nie wykorzystuje tych danych w innym celu. Nabywcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.